Comune di Telti

Provincia di Sassari
  • Seguici su:
Articoli (3)
ISCRIZIONI ILLA LISTA DI LEVA DI CIÒANI NATI ILL’ANNU 2005
Allegati (1)


CUNFERIMENTU DI LA CITTADINANZIA ONORARIA A LU MILITE IGNOTU
Allegati (1)


ULDINANZIA DI LU SINDACU N. 2 DI LA DÌ 5 DI GHJINNAGGHJU DI LU 2022
Allegati (1)