Comune di Telti

Provincia di Sassari
  • Seguici su:
Articoli (14)
IN DÌ D'OGGHJI La dì 4 di Abbrìli di lu 1930
Allegati (1)


IN DÌ D'OGGHJI La dì 2 di Abbrìli di lu 1907


IN DÌ D'OGGHJI La dì 28 di Malzu di lu 1370
Allegati (1)


IN DÌ D'OGGHJI La dì 11 di Abbrìli di lu 1961
Allegati (1)


IN DÌ D'OGGHJI La dì 30 di Malzu di lu 1410
Allegati (1)


IN DÌ D'OGGHJI La dì 29 di Malzu di lu 1410
Allegati (1)


I N D Ì D ' O G G H J I La dì 27 di Malzu di lu 1370
Allegati (1)


LA PRIMAVERA_LU BRANU
Allegati (1)


La ciurrata di lu trabaddhu
Allegati (2)


Li ciurrati di la Mèrrula
Allegati (1)


Ciurrata di la Mimória
Allegati (1)


CIURRATA DI LA MIMORIA PA NO SMINTICA'
Allegati (1)


Un prugghjèttu pa’ galdà li cuppulàti
Allegati (1)


Signaffìccu di li calzàri rùi di la dì 25 di Santandrìa come signali contr’a lu femminicidiu
Allegati (1)