Comune di Telti

Provincia di Sassari
  • Seguici su:

Signaffìccu di li calzàri rùi di la dì 25 di Santandrìa come signali contr’a lu femminicidiu

Allegati (1)